Dokumenty – Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia:

Tekst jednolity na dzień 25-09-2017

 

STATUT   STOWARZYSZENIA

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

Stowarzyszenie zarejestrowane na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym samorządnym , trwałym Zrzeszeniem o celach nie zarobkowych ,noszących nazwę Stowarzyszenie Klub Sportowy ” GRASS­ HOPPER.KALWARA „w skrócie”SKS. GRASS-HOPPER.KALWARIA” i w dalszej części  statutu nazywanym Stowarzyszeniem.

 

 • 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest  GRASS HOPPER w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 • 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach,  ustawy o kulturze fizycznej oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada  osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw.

 • z dnia 7 kwietnia 1989 r -prawo o stowarzyszeniach ( j. Dz.U. z 2001 nr. 79 poz 855 z póż .zm)
 • z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej ( t.j Dz.U. z 200 l r. nr 81 poz 889 z póż. zm)
 • z dnia 29 lipca 2005 , o sporcie kwalifikowanym
 • oraz niniejszego statutu

 

 • 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowym i międzynarodowym organizacji sportowych o podobnym celu działania

 

 • 5

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów .Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

 

 • 6

 

Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych ,pieczęci ,logo ,odznak  i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 7

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 • 8

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród : dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia
 3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
 4. Rozwój i popularyzacja szermierki sportowej oraz tenisa ziemnego
 5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
 6. Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi szermierki ,oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizyczny.eh  i jednostek organizacyjnych, które  podejmują takie działania
 7. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju szermierki i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 • 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Współdziałanie z innymi związkami i Stowarzyszeniami sportowymi oraz władzami samorządowymi.
 2. Podejmowanie działań mających na celu zdobywanie środków finansowych na szkolenia zawodników oraz ich udział w zawodach sportowych.
 3. Uczestnictwo w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowej
  i międzynarodowej.
 4. Organizowanie, obozów, zgrupowań sportowych i rekreacyjno – sportowych oraz akcji szkoleniowych.
 5. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 6. Inicjowanie i realizowanie programów promujących szermierkę sportową i tenis ziemny
 7. Organizowanie zająć szkoleniowych i treningów dla różnych grup wiekowych.
 8. Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i niniejszego statutu.

 

 • 10

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ,może natomiast do realizacji swoich statutowych celów  powołać inne organizacje  w granicach prawem dopuszczalnych.

 

 • 11

 

Realizując powyższe cele  Stowarzyszenie  opiera się na aktywności społecznej pracy członków .Dla

prawidłowego wykonywania swoich działań może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich Spraw, na zasadach odrębnie określonych  uchwałami Zarządu.

 

Rozdział Ill

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 12

 

Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych uczestników honorowych wspierających

 

 • 13

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także mniemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,który ma pełną zdolność do czynności prawnych nie jest pozbawiony praw publicznych przedstawi opinię (rekomendację)co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkami uczestnikami mogą być małoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne , niezależnie od obywatelstwa ,zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia .Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

 • 14

 

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia, członków uczestników, oraz poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia , stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

 

 • 15

 

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
  2. Dbać o jego dobre imię
  3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
  4. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego statutu
  5. Opłacenie wpisowego i regularnie opłacać składki członkowskie
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności.
  1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze
  2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
  3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie
  4. Korzystanie z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
  5. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
 3. Członkowie uczestnicy mają prawo:
  1. Małoletni poniżej 16 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
  2. Małoletni w wieku 16 -18 lat mogą korzystać z czynnego prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego
  3. Mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników
 4. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 

 • 16

 

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z § 14 pkt 1-2
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych 15 pkt.2 pkt.b-e.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia
 6. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na zasadach każdorazowo ustalonych przez Zarząd

 

 • 17

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  1. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
  2. Za zaleganie z opłatą składek członkowskich
  3. Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 3. członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych ppkt. a i b
  4. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia
 4. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja członka Stowarzyszenia

 

 • 18

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ,członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 19

 

Władzami stowarzyszenia są:

Walne zgromadzenie

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 

 • 20

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności , co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 • 21

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy  lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub Y. członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie i miejscu i propozycjach porządku obrad ,

wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć , co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie ,który może być wyznaczony nie wcześniej niż po 24 godzinach Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników
 2. W Walnym  Zgromadzeniu  mogą  uczestniczyć  członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia  oraz, z głosem doradczym  członkowie wspierający  i  zaproszeni  goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu  i Komisji  Rewizyjnej
  3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  5. Wybór członków  Zarządu  i Komisji
  6. Uchwalanie zmian statutu.
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia .
  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu , wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
  10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 5. Zmiany statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej , oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje .
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. W Walnym Zebraniu biorą udział
  1. Członkowie zwyczajni i  członkowie  honorowi  Stowarzyszenia z głosem  stanowiącym   na zasadach określonych w § 15 pkt.2  i 4 statutu
  2. Członkowie uczestnicy w wieku 16-18 lat z głosem na zasadach określonych w §15 pkt 3 b statutu
  3. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 pkt 6 statutu.

 

 • 22

 

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa,  Skarbnika, i  dwóch  członków  Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i  odwołuje  Walne Zgromadzenie  na 4 letnią kadencję.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu .
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  3. Występowanie do władz  i  instytucji  w sprawach  pozyskiwania  środków oraz działalności szkoleniowej
  4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
  5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia ,oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
  7. Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich
  8. Podejmowanie decyzji  w sprawie zatrudniania  i  zwalniania  pracowników
  9. Współpraca z innymi  organizacjami  i związkami  o podobnym  charakterze  działania.
  10. Wybór delegatów  Stowarzyszenia  do reprezentowania  go wobec  innych  organizacji  i związków
  11. Organizowanie samodzielnie lub we współpracy  z innymi  organizacjami  i  związkami zawodów .
  12. Wykonywanie innych działań przewidzianych statutem.
  13. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc
  14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności , co najmniej jego połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

 

 

 

 • 23

 

 1. W przypadku naruszenia  postanowień  statutu, regulaminów  i  innych postanowień  obowiązujących w Stowarzyszeniu  , Zarządowi  przysługuje  prawo  nakładania  kar  na  członków  Stowarzyszenia
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności . Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 7 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w ciągu  14 dni.

 

 • 24

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna  składa się z przewodniczącego  ,wiceprzewodniczącego  i  członka
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
  2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia .
  4. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym , do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji .
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi . Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zgromadzeniu.

 

 • 25

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych  w §19 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu  może nastąpić w drodze kooptacji . Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu ,którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu .

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 • 26

 

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy  i nieruchomy.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Składki członków Stowarzyszenia
  2. Subwencje, darowizny, zapisy i spadki osób prawnych oraz fizycznych
  3. Wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie oraz dochody z wynajmu powierzchni reklamowych

 

 

 

 

 • 27

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich , darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia  w zakresie  praw, obowiązków  i zobowiązań  majątkowych oraz udzielania  pełnomocnictw  wymagane jest  współdziałanie    dwóch członków  Zarządu- podpis Prezesa  lub Wiceprezesa  Zarządu z innym  członkiem Zarządu .
 4. Do ważności pism i dokumentów wychodzących  na zewnątrz Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
 6. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym .

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

 

 • 28

 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów przy obecności ,co najmniej połowy członków